Rádio Yes - rádio Vášho regiónu. Prinášame Vám aktuálne dianie, populárnu hudbu pre všetky vekové kategórie, ale aj rozhovory so zaujímavými hosťami, súťaže a omnoho viac...

JARNÉ UPRATOVANIE

JARNÉ UPRATOVANIE

V dňoch 9.3. až 5.4.2020 budú postupne vo všetkých mestských častiach v Topoľčanoch pristavené veľkoobjemové kontajnery na zber nepotrebných vecí väčších rozmerov, ktoré už v domácnostiach zavadzajú. Zber neslúži na bioodpad ani nebezpečný odpad.
Harmonogram nájdete na: https://www.topolcany.sk/download_file_f.php?id=1291652

Ďalšie OPATRENIA

Ďalšie OPATRENIA

Mesto Topoľčany po ďalšom zasadnutí krízového štábu a na základe odporúčaní RÚVZ v Topoľčanoch prijíma ďalšie opatrenia na spomalenie šírenia ochorenia COVID-19:

➡️Od štvrtka 12.3. do 20.3.2020, alebo do iného termínu, ktorý určí zodpovedný orgán, sa prerušuje vyučovanie na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany. Dňa 12.3. budú posledný deň v prevádzke školské kluby pre deti, ktorých zákonní zástupcovia si nedokážu inak zabezpečiť opatrovanie vo svojom pracovnom čase.
➡️Od pondelka 16.3. do 20.3.2020, alebo do iného termínu, ktorý určí zodpovedný orgán, sa zatvárajú materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany.
➡️Stránkové hodiny mestského úradu v Topoľčanoch ostávajú nezmenené, ale osobný kontakt bude umožnený iba v kancelárii prvého kontaktu (overovanie listín, podateľňa). Po telefonickom dohovore môžu občania v kancelárii prvého kontaktu vybaviť svoje úradné záležitosti voči všetkým odborom mestského úradu. Zoznam kontaktov je k dispozícii tu: https://www.topolcany.sk/download_file_f.php?id=1298948
➡️Od štvrtka 12.3.2020 je zatvorená aj ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch a obe cirkevné školy, ZŠ sv. Don Bosca a ZŠ sv. Ladislava.
➡️Základným a materským školám, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany, odporúčame zvážiť prerušenie vyučovania, prípadne prijať iné sprísnené preventívne opatrenia podľa odporúčaní RÚVZ.

Tieto chvíle sú skúškou pre všetkých. Prosíme preto občanov, aby sa k situácii stavali zodpovedne, obmedzili styk s inými osobami aj pohyb na frekventovaných miestach.

🔸Pokiaľ je to možné, prosíme rodičov detí, aby zvážili osobný kontakt detí so starými rodičmi, pretože práve oni sú najohrozenejšou skupinou.
🔸Mestská polícia bude monitorovať verejné priestranstvá aj prevádzky, aby zamedzila prípadnému zhromažďovaniu detí a mladistvých.
🔸V platnosti ostávajú všetky doteraz zverejnené opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19.

KORONAVíRUS - OPATRENIA Mesta Topoľčany

KORONAVíRUS - OPATRENIA Mesta Topoľčany

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 po zasadnutí krízového štábu dňa 9. marca 2020, primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová v záujme obmedziť šírenie nákazy nariaďuje s okamžitou platnosťou až do odvolania nasledovné opatrenia:
➡️Rušia sa všetky podujatia mesta Topoľčany a taktiež podujatia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, vrátane divadelných predstavení a premietania kina
➡️Mesto pozastavuje prenájmy na organizovanie kultúrnych a iných hromadných aktivít
➡️Krytá plaváreň a sauna bude pre verejnosť uzavretá od 10.3.2020
➡️Žiadame občanov, aby obmedzili osobný úradný styk a pokiaľ je to možné, vybavovali úradné záležitosti telefonicky alebo e-mailom
➡️Odporúčame občanom s naplánovaným svadobným obradom zvážiť prítomnosť hostí na obrade v sobášnej sieni Mestského úradu v Topoľčanoch, s výnimkou osôb nevyhnutných na vykonanie obradu.

Ďalšie odporúčania mesta Topoľčany:

Ďalšie odporúčania mesta Topoľčany:


🔸Riaditeľov základných a materských škôl žiadame, aby nerealizovali krúžkovú činnosť, výlety, exkurzie a iné školské akcie
🔸Športovým klubom odporúčame zrušiť plánované zápasy, alebo organizovať zápasy bez účasti divákov
🔸Žiadame zamestnávateľov, občianske združenia, denné centrá seniorov, stravovacie prevádzky, zdravotnícke zariadenia a ďalšie inštitúcie, aby zabezpečili svojim zamestnancom, klientom a návštevníkom zvýšenú dezinfekciu spoločných priestorov
🔸Odporúčame organizátorom kultúrnych, športových a iných verejných podujatí prehodnotiť realizáciu týchto podujatí
🔸Odporúčame občanom zvážiť účasť na verejných podujatiach a zhromaždeniach a rešpektovať pokyny a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR
🔸Ďakujeme občanom, ktorí v prípade pozitívnej cestovateľskej anamnézy ostávajú v domácej karanténe 14 dní.
🔸V prípade otázok využite prosím infolinku zriadenú pri RÚVZ Topoľčany 038/532 63 91 alebo e-mail to.epid@uvzsr.sk